บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมและตอบแบบสอบถามท้าย กิจกรรม BPL WEBINAR EP1.

โดย รางวัลที่ได้รับ คือ Gift voucher Starbucks card มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล จากการสุ่มรายชื่อผู้เข้าร่วม และ ตอบแบบสอบถามท้ายกิจกรรม  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 

NO

ชื่อ

นามสกุล

1

ณัฐวัฒน์

พรเจริญ

2

จุฑามาศ

บังสันเทียะ

3

ทัศน์มน

ตุงคนาคร

4

สุภาวดี

รมกระโทก

5

ธนวัฒน์

มากแก้ว

6

ศศิภรณ์

สังข์จันทร์

7

กัญญาณัฐ

วัชรโยธิน

8

มนัสนันท์

บุญก่อ

9

ฉัตรสุดา

ปั้นนาค

10

กัญญาพัชร

หอมจันทร์

 

***  สำหรับช่องทางการจัดส่งของรางวัล ทาง เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ของ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลกลับไปอีกครั้ง

หมายเหตุ : สำหรับ นักเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าร่วมรับชมและทำการตอบคำถามท้ายกิจกรรม BPL webinar EP1.ทุกท่าน จะได้ รับคะแนน CMTE 1.5 คะแนน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาอนุมัติโดย สภาเทคนิคการแพทย์

 

BPL ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม BPL WEBINAR

          บริษัท กรุงเทพ พยาธิ - แลป จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร BPL- 1

          โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 

 

          วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 PRIVACY DATA PROTECTION ACT B.E.2019 (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายเชื่อมโยงกับข้อกำหนดในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ในการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณศิริพร เชี่ยวสมุทร จากบริษัท Paramount Consultant Co.,Ltd.เป็นวิทยากร

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป