วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 PRIVACY DATA PROTECTION ACT B.E.2019 (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายเชื่อมโยงกับข้อกำหนดในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ในการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณศิริพร เชี่ยวสมุทร จากบริษัท Paramount Consultant Co.,Ltd.เป็นวิทยากร

 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพ พยาธิ – แลป จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อยรับปีใหม่ขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ตามกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า เป็นพิธีไหว้สารพระภูมิประจำบริษัทและทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน ต่อจากนั้นพนักงานรับการอวยพรจากประธานบริษัท พนักงานจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน

ช่วงค่ำ มีการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน พนักงานรับรางวัลจากผู้บริหาร มีการแสดงของพนักงานและมีวงดนตรีเล่นตลอดงาน

ปิดงานเวลา 22.00 น.

 

 

 

 

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้เยี่ยมชมได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยคณะผู้เยี่ยมชมกระกอบด้วย

 

        1.นพ. รัฐศักดิ์วงศ์ลักษณะพิมลตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

        2.ผศ. นพ. ยุทธนาอุดมพรตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

        3.น.ส. อัมพิกาภูวนะเสถียรฐ์ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

        4.ผศ.พญ.อนัญญาพงษ์ไพบูลย์ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

        5.ผศ.พญ. พรสุขชื่นสุชนตำแหน่ง อาจารย์พยาธิแพทย์

        6.อ.นพ. คมกริชจ่างแก้วตำแหน่ง อาจารย์พยาธิแพทย์

        7.คุณเกษราวิจิตรจามรีตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

        8.คุณชวันรัตน์พัฒน์นิธิธรรมตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานปฏิบัติการ

        9.คุณจงจิตต์ใจบุญตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานพัฒนาบุคลากร

        10.คุณอัญชลินทร์เอกพานิชตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานประกันคุณภาพ

        11.คุณสุนีย์พรตนภูตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานส่งตรวจต่อภายนอก

        12.คุณกาญจนาศรีนามลตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

          โดยมีคณะผู้บริหารขอบบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย

        1.ศ.ดร.วิฑูรย์ไวยนันท์ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

        2.พลตรี ดร.เชิดชัยชื่นจิตรตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

        3.พญ. อุบลรัตน์หทยีชตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา

        4.คุณอังคณาปินคำตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา

        5.คุณวิสุทธิ์สุวินัยชูกิจตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกธุรกิจสัมพันธ์

        6.คุณสิทธิชัยเลิศชัยเพชรตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ

        7.คุณบวรรักษ์อภิวัฒนเดชตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ และ บริการธุรกิจ

        8.คุณกุลณภาศรชัยตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ

          หลังเสร็จจากการเยี่ยมชมได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 8.29 น.บริษัท กรุงเทพ พยาธิ – แลป ได้ทำพิธีย้ายศาลพระภูมิจากที่ตั้งบริเวณอาคารปัจจุบัน(อาคาร BPL-1) ไปตั้งที่บริเวณด้านหน้าของอาคารใหม่ (อาคาร BPL-2) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน โดยอาคารใหม่นี้กำหนดเสร็จสิ้นและส่งมอบอาคารภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ เบื้องต้นส่วนงานที่จะย้ายไปอาคาร BPL-2 คือแผนกสำนักงานบริหาร แผนกธุรกิจสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการด้าน Molecular Genetics และ Molecular Biology เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษัทยังมีแผนงานที่จะเพิ่มการบริการด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(Environmental Toxicology)และงานอื่นๆในอนาคต

 

 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป