Font Size

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมและตอบแบบสอบถามท้าย กิจกรรม BPL WEBINAR EP1.

โดย รางวัลที่ได้รับ คือ Gift voucher Starbucks card มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล จากการสุ่มรายชื่อผู้เข้าร่วม และ ตอบแบบสอบถามท้ายกิจกรรม  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 

NO

ชื่อ

นามสกุล

1

ณัฐวัฒน์

พรเจริญ

2

จุฑามาศ

บังสันเทียะ

3

ทัศน์มน

ตุงคนาคร

4

สุภาวดี

รมกระโทก

5

ธนวัฒน์

มากแก้ว

6

ศศิภรณ์

สังข์จันทร์

7

กัญญาณัฐ

วัชรโยธิน

8

มนัสนันท์

บุญก่อ

9

ฉัตรสุดา

ปั้นนาค

10

กัญญาพัชร

หอมจันทร์

 

***  สำหรับช่องทางการจัดส่งของรางวัล ทาง เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ของ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลกลับไปอีกครั้ง

หมายเหตุ : สำหรับ นักเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าร่วมรับชมและทำการตอบคำถามท้ายกิจกรรม BPL webinar EP1.ทุกท่าน จะได้ รับคะแนน CMTE 1.5 คะแนน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาอนุมัติโดย สภาเทคนิคการแพทย์

 

BPL ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม BPL WEBINAR