Font Size

นิสิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562