job-opportunities

Font Size

 

แผนกธุรกิจสัมพันธ์ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขานักเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน  30 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office ได้ดี 


เจ้าหน้าที่บัญชี   1  อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ อ่านออกเขียนได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ การออกใบเสร็จ และติดตามหนี้จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


นักวิทยาศาสตร์

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)ชีววิทยา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาธิวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 8244 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)