job-opportunities

Font Size

 นักเทคนิคการแพทย์ 2  อัตรา 

 • เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศุกษา ปวส.-ปริญญาตรี (วท.บ.เทคนิคการแพทย์)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ด้านการทำงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 


นักวิทยาศาสตร์ 3  อัตรา  

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)ชีววิทยา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาธิวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 


  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 3 อัตรา (เขตกรุงเทพ 2 , เขตต่างจังหวัด 1 )

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

เลขานุการแผนกสารสนเทศ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ, บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • อายุ 25-35 ปี
 • สามารถพิมพ์ไทย-อังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านComputer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 8244 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)