job-opportunities

Font Size

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ; Internet ; E-mail  ได้ดี
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ และการติดต่อสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

 


เจ้าหน้าที่รับและลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ  1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านห้องปฏิบัติการทางแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

 


เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 3 อัตรา (เขตกรุงเทพ 2 , เขตต่างจังหวัด 1 ) 

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สำหรับเขตกรุงเทพฯ ถ้ามีรถยนต์ของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจงานด้านธุรกิจสัมพันธ์ หรือลูกค้าสัมพันธ์ และถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ และพิมพ์ไทย/อังกฤษได้คล่อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ในบางครั้งได้)
 • หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Xpress เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  


เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ อ่านออกเขียนได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ในบางครั้งได้)
 • หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Xpress เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  


 เลขานุการแผนกสารสนเทศ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ, บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • อายุ 25-35 ปี
 • สามารถพิมพ์ไทย-อังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านComputer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  


  

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 8244 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)