job-opportunities

Font Size

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขานักเทคนิคการแพทย์)
 • อายุไม่เกิน  30 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  และมีประสบการณ์การทำงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขานักเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน  30 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office ได้ดี

 


เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยช่าง 1 อัตรา

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีความขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา

 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยันซื่อสัตย์ อดทน
 • ปฏิบัติงานทำความสะอาดที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีความขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 2202   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)