Font Size

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สำหรับ การบริการ Online Applications

 

บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลปจำกัด (“บริษัท”)ให้ความสำคัญ กับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่น ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) พ.ร.บ.ฯ”) บริษัท”) จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และ/หรือเปิดเผยข้อส่วนบุคคลของท่าน

1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำ เนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวตัถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อการบริการ Online Applications

1.2 เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย

1.3 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัท

1.4 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัท ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยใช้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช้

เพื่อแจ้งข้อมูลการเปิดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

สัญญา

เพื่อดูรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

สัญญา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประเภทของข้อส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของ“ข้อมูลส่วนบุคคล”ของท่านที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้ พรบ. ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล (ผู้ใช้งานหลัก)
  • ชื่อ-นามสกุล (ผู้ใช้งานย่อย)
  • หน่วยงาน
  • เบอร์โทรหน่วยงาน
  • USER / Password (ผู้ใช้งานหลัก)
  • USER / Password (ผู้ใช้งานย่อย)
  • Register Number/ Hn/ Name-Lastname/ Hospital/ Register Date
  • ผลการตรวจวิเคราะห์

3.2 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัท อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

4.1 การเปิดเผยข้อส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ได้แก่

-  โรงพยาบาลคู่สัญญา

4.2 การส่งหรือโอนข้อส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัท อาจต้องส่งหรือโอนข้อส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำ ขึ้นระหว่างท่าน และบริษัท โดยบริษัท จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นโดยบริษัท จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เว้นบริษัทอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเป็นระยะเวลาสัญญาการบริการ หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัท อาจเก็บรักษาข้อส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้น

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมายกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการอย่างทันท่วงที

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัท ประมวลผล ข้อส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากบริษัท สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท

6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล:  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล:  ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัท ลบ ทำ ลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัท ประมวลผลข้อส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัท ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทจะพิจารณาแต่ละคำข้อด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล:  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัท แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัท พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อส่วนบุคคลของท่าน

6.6 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัท และการประมวลผลข้อส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำ โดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

6.7 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ. ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัท ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง

บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล(หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทา ให้ท่านมั่น ใจได้ว่าข้อส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บริษัท จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณีบริษัท อาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า หนึ่งคำขอในกรณีดังกล่าว บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัท จะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหายถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

8.การเพิกถอนความยินยอม

          หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

          ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด ประกาศใช้

9. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับ วิธีการที่บริษัท จัดเก็บ ใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: นายสิทธิชัย  เลิศชัยเพชร

ที่อยู่     :บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

167 ซอย ระนอง 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร :026192909 ต่อ 2181

อีเมล    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2566