Font Size

          บริษัท กรุงเทพ พยาธิ - แลป จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร BPL- 1

          โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า