Font Size

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้เยี่ยมชมได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยคณะผู้เยี่ยมชมกระกอบด้วย

 

        1.นพ. รัฐศักดิ์วงศ์ลักษณะพิมลตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

        2.ผศ. นพ. ยุทธนาอุดมพรตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

        3.น.ส. อัมพิกาภูวนะเสถียรฐ์ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

        4.ผศ.พญ.อนัญญาพงษ์ไพบูลย์ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

        5.ผศ.พญ. พรสุขชื่นสุชนตำแหน่ง อาจารย์พยาธิแพทย์

        6.อ.นพ. คมกริชจ่างแก้วตำแหน่ง อาจารย์พยาธิแพทย์

        7.คุณเกษราวิจิตรจามรีตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

        8.คุณชวันรัตน์พัฒน์นิธิธรรมตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานปฏิบัติการ

        9.คุณจงจิตต์ใจบุญตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานพัฒนาบุคลากร

        10.คุณอัญชลินทร์เอกพานิชตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส งานประกันคุณภาพ

        11.คุณสุนีย์พรตนภูตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานส่งตรวจต่อภายนอก

        12.คุณกาญจนาศรีนามลตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

          โดยมีคณะผู้บริหารขอบบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย

        1.ศ.ดร.วิฑูรย์ไวยนันท์ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

        2.พลตรี ดร.เชิดชัยชื่นจิตรตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

        3.พญ. อุบลรัตน์หทยีชตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา

        4.คุณอังคณาปินคำตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา

        5.คุณวิสุทธิ์สุวินัยชูกิจตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกธุรกิจสัมพันธ์

        6.คุณสิทธิชัยเลิศชัยเพชรตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ

        7.คุณบวรรักษ์อภิวัฒนเดชตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ และ บริการธุรกิจ

        8.คุณกุลณภาศรชัยตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ

          หลังเสร็จจากการเยี่ยมชมได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน