Font Size

          วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 PRIVACY DATA PROTECTION ACT B.E.2019 (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายเชื่อมโยงกับข้อกำหนดในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ในการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณศิริพร เชี่ยวสมุทร จากบริษัท Paramount Consultant Co.,Ltd.เป็นวิทยากร