ผู้แทน บริษัทต่างประเทศเยี่ยมชมกิจการ


Mr. Heo Jae Eok, CEO และ Ms. Seulgi Park, Assistant Manager

"Meditree Central Lab Services" ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมกิจการและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ ในโครงการความร่วมมือด้านการทดสอบประสิทธิภาพของยา (Clinical Trials) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

 

 

ร่วมการประชุมวิชาการ


กรุงเทพ พยาธิ-แลป ออกบูธแสดงผลงาน ในการประชุมทางวิชาการ

''The 13th Asia pacific fereration of Pharmacologist (APFP) Meeting"

เรื่อง "New Padigms in Pharmacology for Global Health"

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok, Thailand.

 

 

การฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขึ้น

ณ. ที่ทำการของบริษัท โดยวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558

โดย พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานการอบรมและกล่าวเปิดการอบรม

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2558 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับการประเมิน

ตามระบบ ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 โดยคณะผู้ประเมิน

จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

1. นายมงคล  เจนจิตติกุล         หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

2. ร.ศ. ดร.สนทนา  ศิริตันติกร  ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

3. ร.ศ. ดร.รัชนี  สุวรรณนุรักษ์  ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

4. ร.ศ. สมลักษณ์  วนะวนานต์ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

5. น.ส.ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ผู้สังเกตการณ์

การประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับการรับรองให้ขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้น

จากเดิม 131 การทดสอบ เป็น 146 การทดสอบ

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป