ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร รองประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  และผู้บริหารบริษัท ให้การต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมประกอบด้วย

       คุณกนกวรรณ       เหมาะประสิทธิ์          นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

       คุณวชิรศักดิ์           ภูริสวัสดิ์                 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

       คุณประกายกุล        แสงนาค                 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

 

                กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง New Version ISO 15185 : 2012 และ ISO 15190:2003 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมของบริษัทโดยมี คุณ ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นวิทยากร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ ไวยนันท์ ประธานบริษัทเปิดอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องของบริษัท 70 คน และนักเทคนิคการแพทย์จากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 13 หน่วยงาน จำนวน 28 คน

                เมื่อสิ้นสุดการอบรม พลตรี.ดร.เชิดชัย ชื่อจิตร รองประธานบริษัท และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กล่าวปิดการอบรม

 

การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท         

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก นำโดย พลตรี นายแพทย์ประสงค์ ล้อมทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และคณะ

พ.อ.ธนะ              ลิมิตรเลาหพันธ์                                     ผู้อำนวยการกองวิจัย สวพท.

พ.อ.ชัยพฤกษ์       ปิลกศิริ                                               รอง ผอ.กวค.สวพท

พ.อ.หญิงดวงพร    พูลสุขสมบัติ                                         หน.กองอำนวยการ สวพท.

พ.อ.วุฒิกรณ์         รอดความทุกข์                                      หน.จุลชีววิทยา กวจ. สวพท.

พ.ท.หญิงนิธินาถ   ชายทวีป                                              หน.พยาธิวิทยา กวจ. สวพท.

พ.ท.หญิงดรุณี       อุเทนนาม                                            หน.ยาเสพติดและพิษวิทยา กวค. สวพท.

จ.ส.อ.ประสิทธิ์      จอมยิ้ม                                               ประจำ กองอำนวยการ สวพท.

จ.ส.อ.ธนิต            ตราชู                                                 ประจำ กองวิจัย สวพท.

            เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของบริษัทและปรึกษาหารือการร่วมมือด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ประธานบริษัท และคณะผู้บริหารให้การตอบรับ และในโอกาสดีนี้ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานหลังปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 และผู้อำนวยการสถาบันฯมอบของที่ระลึกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารให้แก่ประธานบริษัท

 

กรุงเทพพยาธิ-แลป ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงกิจกรรมของบริษัทในการประชุมวิชาการประจำปี

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

มีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธทางบริษัทจำนวนมาก

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป