วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รพ.ชลประทาน ประกอบด้วย

  1. คุณนพคุณ             จุลสม                      หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  2. คุณประเสริฐ          ห้องเม่ง                   รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  3. คุณสมนิตย์            บุญตะนัย                 เจ้าพนักงานวิทย์ห้องชิ้นเนื้อ
  4. คุณจารุวรรณ          สุธรรมเม็ง                นักเทคนิคการแพทย์แผนก OPD
  5. คุณนิตยา               มะสันต์                    นักเทคนิคการแพทย์แผนกจุลชีววิทยา

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณบรรจบ ฐิตศุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รพ.นวมินทร์ 1 และ รพ.นวมินทร์ 9 ประกอบด้วย

  1. คุณสุวดี          วงศ์พุทธา              รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
  2. คุณทับทิม      ใจดี                       เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  3. คุณพนาศรี      กินแดนมาก           หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  4. คุณมณีนิล      หนองจอก              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณบรรจบ ฐิตศุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ

                วันที่ 12 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ประธานกรรมการ, พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คุณบรรจบ ฐิตสุภวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และคุณวิสุทธิ์ สุวินัยชูกิจ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต

 

 

 

          กรุงเทพ พยาธิ-แลป ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ของชมรม รพศ/รพท ประจำปี 2557 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป