เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

               

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พญาไทนำโดย

นางสาวสุชาดา  สุพรรณพยัคฆ์ และ นางสาวชัญญาณ์ภัช นารอง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชม และ ศึกษาดูงานแผนก  Molecular Diagnostic Laboratory  กรุงเทพพยาธิ-แลป โดยมี

                พล.ตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร                     ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

                นางสาวปิติมล  ล้อมสมบูรณ์                 ผู้ช่วยผู้จัดการ

ให้การต้อนรับ

 


  วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ผู้แทนจากแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

นำโดย

  1. Kanyaorn Chuaboonmee
  2. Chayanit  Srihong
  3. Sudarat    Jeankittimasak

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการของบริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป และปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมี พลตรี คร.เชิดชัย ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


วันที่ 12 เมษายน 2559 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปี

และให้บุคคลากร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท หลังจากเสร็จพิธีได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ของบริษัท


 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะบุคคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

นำโดย คุณอนุวัฒน์ ศรสมฤทธ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

แผนกพยาธิวิทยาและ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และปรึกษาหารือด้านการทำงานร่วมกัน

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป