Font Size

14 ม.ค.65- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุข รานงานข้อมูลประเมินสถานการณ์ด้านระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง ประเทศไทย จากการระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ว่า
1) พบผู้เสียชีวิต ~ 1 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน
2) พบผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ~ 2-3 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน
3) พบผู้ป่วยมีอาการปอดบวม/จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ~ 10-15 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน
4) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ และมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่
5) วัคซีนโควิด 19 และการป้องกันตนเอง (UP) มีส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคโควิด 19
6) การแพร่เชื้อโควิด 19 (โอมิครอน) สูงมาก พบว่า ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโอมิครอน (ที่ป้องกันตนเองไม่ดี) 10 คน จะติดเชื้อ ~ 9-10 คน

ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสำคัญในการลดการแพร่เชื้อ ควบคุมการระบาด และทำให้ประเทศไทยอยู่ร่วมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากโควิด 19 ด้วยการป้องกันตนเองสูงสุด ปฏิบัติตามมาตรการ และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครับ

ข้อมูลจาก https://www.thaipost.net/covid-19-news/64372/