Font Size
  1. คนที่รวยที่สุด 1 % ของคนไทยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า 66 % ของทรัพย์สินทั้งหมดที่ประเทศมี
  2. ประชากรไทย 3 ล้านคน เป็นเจ้าของที่ดินร้อยละ 80 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ ขณะที่คนไทยอีก 45 ล้านคน ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง
  3. คนไทยวัยเกษียณร้อยละ 5 มีความเป็นอยู่ดีและพึ่งพาตัวเองได้ ขณะที่ร้อยละ 95 ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ต้องพึ่งพาลูกหลานมีความเป็นอยู่ลำบาก