job-opportunities

Font Size

เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ภายนอกด้านเซลล์วิทยา นารีเวช สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย โดย

พญ. อุบลรัตน์  หทยีช

น.พ.อนันต์  กรลักษณ์

นางศิริพร  มีทอง

                เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เพื่อให้การปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี

                คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์        ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิและเซลล์วิทยา

                คุณบวรรักษ์ อภิวัฒนเดช    ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า

                คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ            ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์

                คุณกุลณภา  ศรไชย              หัวหน้างานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานให้การต้อนรับ