บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคครบวงจรทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา นอกเหนือจากการบริการตามปกติแล้ว ยังให้บริการแก่การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนและยาต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านการขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ตลอดทั้งการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันระยะยาวตามมาตรฐานสากล

                โดยหลักการทำงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศเป็นผลให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC Guide 25 เมื่อปี 2543 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ISO 15189 ในปี 2546 และผลจาก การดำเนินการด้านการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 ระดับทอง ในปี 2554 และได้รับรางวัลความเป็น เลิศด้าน คุณภาพห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 ระดับ สุดยอดรางวัลระดับเพชร ในปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

           

นอกเหนือจากการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคแก่สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 500 แห่งแล้ว หนึ่งในบทบาทที่เรากำลังจะก้าวต่อไปคือ ให้บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัยอย่างครบวงจร โดยเปิดดำเนินการแผนกการบริการด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนก เพื่อพัฒนาการให้บริการส่วนที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่นการ รับ-ส่ง ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ และการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคือการให้การบริการด้านการให้การปรึกษาและวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผู้มีประสบการณ์สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายสาขาวิชา

               

อีกหนึ่งในบทบาทที่เรากำลังมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้นท่ามกลางสภาวะความแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือการเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community, AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

External Quality Control (EQC)

 

1.  College of American Pathologist (CAP), USA

2.  Quality Control for Molecular Diagnostic (QCMD), Glasgow, Scotland

3.  RIQAS, Randox Laboratory Limited, U.K.

4.  External Quality Assurance Services (EQAS), USA

5.  National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), USA

6.  Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand

7.  Faculty of Medical Technology Mahidol University, Thailand

8.  Faculty of Medicine Mahidol University, Thailand

 

 

 

 

Awards

super-diamond2013-nnn

 

1.  Golden Award for Continuous Excellence Quality in Medical Laboratory & Public Health complying with ISO 15189 ; 2007, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand (2011)

2.  Star of Diamond Award for Continuous Excellence Quality in Medical Laboratory & Public Health complying with ISO 15189 ; 2007, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand (2013)

1. Department of Administration

Manager : Vithoon Viyanant, M.T.(ASCP), Ph.D.

 

2.  Department of Medical Laboratory

Manager : Cheodchai Chuenchitra M.T. (ASCP), Ph.D.

 

3.  Department of Surgical Pathology and Cytology

Manager : Bunjob  Titasupawat B.Sc. ( Med. Tech. )

 

4.   Department of Customer Relationship Management

Manager : Visut Suvinaichukit, B.Sc. (Med. Tech), Mini MBA

 

5.   Department of Customer Information and Services

Manager : Borvornrak  Apiwattanadej, B.Sc. (Med. Tech)

 

6.    Department of Information Technology

Manager : Sittichai Lerdchaipech, B.Sc. (Med. Tech), M.S.(CIS)

 

7.    Department of Services for Biomedical Research

Manager (Acting) : Professor Vithoon Viyanant, M.T.(ASCP), Ph.D.

                              Professor Kessara  N.Bangchang, Ph.D. (Pharmacology)

                              (Scientific Consultant)

 

 

Professor Vithoon  Viyanant

B.Sc. (Med.Tech), M.T. (ASCP), Ph.D.

President

 

Cheodchai  Chuenchitra

B.Sc. (Med.Tech), M.T. (ASCP), Ph.D.

Vice President


Prasarn  Jimakorn, M.D.

Diplomate American Board of Anatomic and Clinical Pathology, FIAP, FRC Path (Thai)

 

Ittee  S. Chonmaitri, M. D.

Diplomate American Board of Anatomic Pathology, FACP FASCP, FIAP, FRC Path (Thai)

Mahattana  Kamolsilp, M. D.

Diplomate Thai Board of Pediatrics          

Certificate in Medical Genetics (Thai)

Certificate in Molecular Genetic ( USA )

 

Vichai  Atichartakarn, M.D.

Diplomate American Board of Internal Medicine, Sub-specialty Board in Hematology.

Petcharin   Srivatanakul

B.Sc. (Med. Tech), M.T. (ASCP), Ph.D.

 

Ubolrat   Hatajich, M. D.

Diplomate Thai Board of Anatomic Pathology ,

FIAP, FRC Path ( Thai )

Yada   Boonnaiwa

M.A. ( International Relation )

 

COMPANY   PROFILE

 

The Bangkok Pathology-Laboratory Co.,Ltd (BPL) is a private reference medical laboratory, surgical pathology and cytology laboratories established in 1980. Our services are primarily focused on medical laboratory analysis and surgical pathology and cytology diagnosis for infectious and non-infectious diseases. The clients covered over 700 government and private hospitals, medical clinics and industries throughout the country. In addition, BPL also offers support for research in biomedical sciences for government and private investigators from both local and international organizations. Our research experiences not only on laboratory analysis of biological specimens but also on managing of clinical trials for drugs and vaccines. Other services included processing and storing of cells, sera, and other biological specimens as well as local transporting and overseas shipment of the potentially bio-hazardous materials.  

 

 

            The professional staff of BPL consists of medical pathologists with American or Thai Board Certifications, scientists with Ph.D. degree, and certified medical technologists.     

            Our ultimate goal is to be a world class medical laboratory, surgical pathology and cytology services provider that promotes the best possible care for all patients.

BPL is the first medical laboratory in Thailand which accredited by ISO/IEC Guide 25 since the year 2000. Later in 2003 ISO/IEC Guide 25 was replaced by ISO 15189 to have more detail suitable for medical laboratory standard.

 

  

The company is the only medical laboratory in Thailand that received the “Golden Award for Excellence in Medical Laboratory Quality complying with ISO 15189” from the Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health in 2011. Recently in 2013, BPL is also the only medical laboratory in Thailand that received the “The Star of Diamond Award for Excellence in Medical Laboratory Quality complying with ISO 15189” from the Ministry of Public Health.

 

          We are currently establishing Department of Services for Biomedical Research, with the aim of providing consultation and planning of research in biomedical sciences, as well as strengthening our research excellence. The company is also planning to boost its overseas business to neighboring countries in preparation for the upcoming establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the year 2015.

 

 

 

 

 


 

 


ข้อมูลบริษัท

 

                   บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2528  เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคครบวงจรทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  นอกเหนือจากการบริการตามปกติแล้ว ยังให้บริการด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนและยาต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านการขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก  ตลอดทั้งการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันระยะยาวตามมาตรฐานสากล 

 

               โดยหลักการทำงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศเป็นผลให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC Guide 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ISO 15189 ในปี พ.ศ. 2548  และพัฒนาเป็น ISO 15189 : 2012 ในปัจจุบัน  นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ISO 15190 : 2003 ในปี พ.ศ. 2557 

 

               ผลจากการดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 ระดับทอง ในปี พ.ศ. 2554  และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 ระดับสุดยอดรางวัลระดับเพชร ในปี พ.ศ. 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

 

               นอกเหนือจากการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคแก่สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศแล้ว หนึ่งในบทบาทที่เรากำลังจะก้าวต่อไปคือ ให้บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัยอย่างครบวงจร โดยเปิดดำเนินการแผนกการบริการด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนก เพื่อพัฒนาการให้บริการส่วนที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น การรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ  การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ  และการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่วนที่จะเพิ่มขึ้น คือ การให้การบริการด้านการให้การปรึกษาและวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยผู้มีประสบการณ์สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายสาขาวิชา

 

               อีกหนึ่งในบทบาทที่เรากำลังมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้นท่ามกลางสภาวะความแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ การริเริ่มแผนงานสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community, AEC) เมื่อปี พ.ศ. 2558  โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

 

 

Vision

            BPL is committed to providing the highest standards of service and analytical quality by using the most reliable technology

Mission

            We shall maintain excellence in diagnostic testing and services to become Thailand most valued laboratory to patients, doctors, business partners and the communities.