Font Size

 

                วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนจาก SRL.Inc. บริษัทเอกชน, ที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์

ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย

  • Mr.Toshi  Keneda

Group meneger

Oversea Business Departments

  • Mr.Kyle  Kai-Yun Fan

Business strategy Devision

  • Mr.Soo  Nogaki

Clinical Testing Service Group

                ได้เข้าเยี่ยมบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท

เพิ่มเติมจากการที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมี

  • ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์

       ประธานกรรมการบริหาร

  • พลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร

       ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  • นายบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์

       ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ร่วมในการประชุม