เยี่ยมชมกิจกรรม

                วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นำโดย

คุณ อัญชลี  คนดี                   ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

คุณ สุภาพ  พวงมณี              หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

                เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา โดยมีพลตรี ดร. เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ

และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุป การดำเนินงานของ บริษัท และ แผนการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

และตอบข้อซักถามต่างๆ

 

                วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลและคณะนำโดย

  1. คุณตนสรร  หาญศิริสาธิต                    หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรคกลาง
  2. คุณอรนุช  เที่ยนสุวรรณ                       หัวหน้างานห้องเจาะเลือด
  3. คุณอำนาจ  จันทรศรี                             เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
  4. คุณดารณี  นุตาลัย                                               นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  5. คุณสุธิดา  แก้วประกาศ                       นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  6. คุณปิ่นปินัทธ์  ประสงค์เกียรติ             เจ้าหน้าที่ช่วงส่งผลลงคอมพิวเตอร์
  7. คุณณัฏฐนิช  มีทรัพย์                            เจ้าหน้าที่ช่วงส่งผลลงคอมพิวเตอร์

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

 

                วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทนจาก โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำและคณะ นำโดย

 

  1. คุณพิกุลแก้ว  กองจันทร์                      หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  2. คุณทรรศนีย์  รัตนเมธาโกศล                นักเทคนิคการแพทย์
  3. คุณกฤตยา  บุณเรือง                           นักเทคนิคการแพทย์

 

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

              วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 Mr.Anoop Singh,Chief Operating officer Pathology , Healthscope , Australia;Ms.Jessica Chua;Chief Executive officer ,

Quest Laboratories,Singapore;Mr.John Mackay , Roche Diagnostica Asia pacific Pte Ltd.                                                 

 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กรุงเทพพยาธิ-แลป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการ , พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจและแผนความร่วมมือ ที่จะมีการดำเนินการต่อไป 

 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป