เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2560 และขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

และจัดเลี้ยง ณ The Royal River Hotel ให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน

 

เยี่ยมชมกิจการและเจรจาธุรกิจ

                วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร SML Advanced Medical Laboratory ประเทศเมียนมา นำโดย Mr.Soe Min Latt,

Managing Director;Dr.Thagin Nyunt,Chief Operating Officer;Dr.Myo Myo Thwe , Application manager;

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ;ผู้ประสารงาน และ คณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

และเซลล์วิทยาบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในอนาคตโดยมี

ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์,ประธานกรรมการ ; พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร,ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ

คุณบรรจบ  ฐิตะสุทวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยาให้การต้อนรับ

 

         ซ้อมดับเพลิง

บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด 2 ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่

                                นาย พิศลย์  พยัตชัยกาญจน์

                                นาย สิทธิชัย  สีมาตร

 

เยี่ยมชมกิจกรรม

                วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นำโดย

คุณ อัญชลี  คนดี                   ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

คุณ สุภาพ  พวงมณี              หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

                เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา โดยมีพลตรี ดร. เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ

และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุป การดำเนินงานของ บริษัท และ แผนการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

และตอบข้อซักถามต่างๆ

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป