วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม  2557

รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

 1. คุณภาวิณี              หมื่นศรีรา               นักเทคนิคการแพทย์งานเคมีคลินิก
 2. คุณปรัศนี               ดิษระ                     นักเทคนิคการแพทย์งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์
 3. คุณณัฐชา              เภรีฤกษ์                  นักเทคนิคการแพทย์งานภูมิคุ้มกันวิทยา
 4. คุณสมเจตน์           คงศรี                      นักเทคนิคการแพทย์งานภูมิคุ้มกันวิทยา

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์   ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา (นอกเวลา)ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน  2557 

                 โดย วิทยากร จาก บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร กรุงเทพ พยาธิ-แลป  และลานจอดรถข้างบริษัท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ประธานกรรมการ บริษัทฯ เปิดการอบรม

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รพ.ชลประทาน ประกอบด้วย

 1. คุณนพคุณ             จุลสม                      หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
 2. คุณประเสริฐ          ห้องเม่ง                   รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
 3. คุณสมนิตย์            บุญตะนัย                 เจ้าพนักงานวิทย์ห้องชิ้นเนื้อ
 4. คุณจารุวรรณ          สุธรรมเม็ง                นักเทคนิคการแพทย์แผนก OPD
 5. คุณนิตยา               มะสันต์                    นักเทคนิคการแพทย์แผนกจุลชีววิทยา

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณบรรจบ ฐิตศุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รพ.นวมินทร์ 1 และ รพ.นวมินทร์ 9 ประกอบด้วย

 1. คุณสุวดี          วงศ์พุทธา              รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 2. คุณทับทิม      ใจดี                       เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 3. คุณพนาศรี      กินแดนมาก           หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
 4. คุณมณีนิล      หนองจอก              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณบรรจบ ฐิตศุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ