นิสิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

วันสงกรานต์

                เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

วันสงกรานต์

                เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป