เจรจาธุรกิจ

                วันที่ 8 กุมภาพันธ์ Mr.Toshi Kaneda,Group Mamager , Overseas Business Department  และ Mr.Nogoki Soo

จาก SRL,Inc.Laboratory,Tokyo , Japan เข้าเยี่ยมชม บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป และ เจรจาธุรกิจเพื่อความร่วมมือในอนาคต

โดยมี ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการ , พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการ และผู้จัดการแผนก

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาให้การต้อนรับ 

 

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2560 และขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

และจัดเลี้ยง ณ The Royal River Hotel ให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน

 

เยี่ยมชมกิจการและเจรจาธุรกิจ

                วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร SML Advanced Medical Laboratory ประเทศเมียนมา นำโดย Mr.Soe Min Latt,

Managing Director;Dr.Thagin Nyunt,Chief Operating Officer;Dr.Myo Myo Thwe , Application manager;

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ;ผู้ประสารงาน และ คณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

และเซลล์วิทยาบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในอนาคตโดยมี

ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์,ประธานกรรมการ ; พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร,ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ

คุณบรรจบ  ฐิตะสุทวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยาให้การต้อนรับ

 

         ซ้อมดับเพลิง

บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด 2 ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่

                                นาย พิศลย์  พยัตชัยกาญจน์

                                นาย สิทธิชัย  สีมาตร

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป