วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 8.29 น.บริษัท กรุงเทพ พยาธิ – แลป ได้ทำพิธีย้ายศาลพระภูมิจากที่ตั้งบริเวณอาคารปัจจุบัน(อาคาร BPL-1) ไปตั้งที่บริเวณด้านหน้าของอาคารใหม่ (อาคาร BPL-2) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน โดยอาคารใหม่นี้กำหนดเสร็จสิ้นและส่งมอบอาคารภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ เบื้องต้นส่วนงานที่จะย้ายไปอาคาร BPL-2 คือแผนกสำนักงานบริหาร แผนกธุรกิจสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการด้าน Molecular Genetics และ Molecular Biology เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษัทยังมีแผนงานที่จะเพิ่มการบริการด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(Environmental Toxicology)และงานอื่นๆในอนาคต

 

 

 

นิสิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

วันสงกรานต์

                เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป