วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะบุคคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

นำโดย คุณอนุวัฒน์ ศรสมฤทธ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

แผนกพยาธิวิทยาและ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และปรึกษาหารือด้านการทำงานร่วมกัน

 

ผู้แทน บริษัทต่างประเทศเยี่ยมชมกิจการ


Mr. Heo Jae Eok, CEO และ Ms. Seulgi Park, Assistant Manager

"Meditree Central Lab Services" ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมกิจการและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ ในโครงการความร่วมมือด้านการทดสอบประสิทธิภาพของยา (Clinical Trials) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

 

 

ร่วมการประชุมวิชาการ


กรุงเทพ พยาธิ-แลป ออกบูธแสดงผลงาน ในการประชุมทางวิชาการ

''The 13th Asia pacific fereration of Pharmacologist (APFP) Meeting"

เรื่อง "New Padigms in Pharmacology for Global Health"

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok, Thailand.

 

 

การฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขึ้น

ณ. ที่ทำการของบริษัท โดยวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558

โดย พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานการอบรมและกล่าวเปิดการอบรม

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป