วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลและคณะนำโดย

  1. คุณตนสรร  หาญศิริสาธิต                    หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรคกลาง
  2. คุณอรนุช  เที่ยนสุวรรณ                       หัวหน้างานห้องเจาะเลือด
  3. คุณอำนาจ  จันทรศรี                             เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
  4. คุณดารณี  นุตาลัย                                               นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  5. คุณสุธิดา  แก้วประกาศ                       นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  6. คุณปิ่นปินัทธ์  ประสงค์เกียรติ             เจ้าหน้าที่ช่วงส่งผลลงคอมพิวเตอร์
  7. คุณณัฏฐนิช  มีทรัพย์                            เจ้าหน้าที่ช่วงส่งผลลงคอมพิวเตอร์

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

 

                วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทนจาก โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำและคณะ นำโดย

 

  1. คุณพิกุลแก้ว  กองจันทร์                      หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  2. คุณทรรศนีย์  รัตนเมธาโกศล                นักเทคนิคการแพทย์
  3. คุณกฤตยา  บุณเรือง                           นักเทคนิคการแพทย์

 

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

              วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 Mr.Anoop Singh,Chief Operating officer Pathology , Healthscope , Australia;Ms.Jessica Chua;Chief Executive officer ,

Quest Laboratories,Singapore;Mr.John Mackay , Roche Diagnostica Asia pacific Pte Ltd.                                                 

 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กรุงเทพพยาธิ-แลป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการ , พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจและแผนความร่วมมือ ที่จะมีการดำเนินการต่อไป 

 

 

เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 21 เมษายน 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 3 จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและห้องเซลล์วิทยาของบริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จำกัด

นำโดย

รศ.คร.อุไรวรรณ    อินทมาโส

ผศ.ดร.นิรมล          ธรรมวิริยสติ

ดร.พลาธิป             ชูท่วม

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิทูรย์  ไวยนันท์  ให้การต้อนรับ และ พล.ตรีเชิดชัย ชื่นจิต รองประธานกรรมการ และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์   ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซล์วิทยา บรรยายสรุปรายงานของห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แผนกก่อนนิสิตเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ รับประทานอาหารร่วมกัน

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป