วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 Mr.Anoop Singh,Chief Operating officer Pathology , Healthscope , Australia;Ms.Jessica Chua;Chief Executive officer ,

Quest Laboratories,Singapore;Mr.John Mackay , Roche Diagnostica Asia pacific Pte Ltd.                                                 

 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กรุงเทพพยาธิ-แลป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการ , พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร 

รองประธานกรรมการและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจและแผนความร่วมมือ ที่จะมีการดำเนินการต่อไป 

 

 

เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 21 เมษายน 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 3 จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและห้องเซลล์วิทยาของบริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จำกัด

นำโดย

รศ.คร.อุไรวรรณ    อินทมาโส

ผศ.ดร.นิรมล          ธรรมวิริยสติ

ดร.พลาธิป             ชูท่วม

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิทูรย์  ไวยนันท์  ให้การต้อนรับ และ พล.ตรีเชิดชัย ชื่นจิต รองประธานกรรมการ และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์   ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซล์วิทยา บรรยายสรุปรายงานของห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แผนกก่อนนิสิตเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ รับประทานอาหารร่วมกัน

วันสงกรานต์

                เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคลขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 หลังเสร็จพิธีได้มีการังสรรค์ และ รับประทานอาหารร่วมกัน  

 

เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้แทนจากโรงพยาบาล ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

นำโดย

                ทนพ.จิรวัฒน์  พันธุ์จำปา           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

                ทนพญ.วรวลัญช์  ทองคำ           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

                ทนพญ.กมลทิพย์  อุณอนันต์      หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                ทนพญ.กรทิพย์  อาคันตุกานนท์  นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                โดยมีพลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ  ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์  คุณบวรรักษ์  อภิวัฒนเดช  ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า  และคุณกุลณภา  ศรไชย  หัวหน้างานการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป