เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 21 เมษายน 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 3 จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและห้องเซลล์วิทยาของบริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จำกัด

นำโดย

รศ.คร.อุไรวรรณ    อินทมาโส

ผศ.ดร.นิรมล          ธรรมวิริยสติ

ดร.พลาธิป             ชูท่วม

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิทูรย์  ไวยนันท์  ให้การต้อนรับ และ พล.ตรีเชิดชัย ชื่นจิต รองประธานกรรมการ และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์   ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซล์วิทยา บรรยายสรุปรายงานของห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แผนกก่อนนิสิตเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ รับประทานอาหารร่วมกัน

วันสงกรานต์

                เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคลขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 หลังเสร็จพิธีได้มีการังสรรค์ และ รับประทานอาหารร่วมกัน  

 

เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้แทนจากโรงพยาบาล ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

นำโดย

                ทนพ.จิรวัฒน์  พันธุ์จำปา           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

                ทนพญ.วรวลัญช์  ทองคำ           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

                ทนพญ.กมลทิพย์  อุณอนันต์      หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                ทนพญ.กรทิพย์  อาคันตุกานนท์  นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                โดยมีพลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ  ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์  คุณบวรรักษ์  อภิวัฒนเดช  ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า  และคุณกุลณภา  ศรไชย  หัวหน้างานการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ 

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2559 และขึ้นปีใหม่ 2560 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559

 

และจัดการสัมมนาบุคคลากรเพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนงานของบริษัท

ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติต่อไป

ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพัทยาพาร์ค ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ

 

ภาพบรรยากาศงานสัมนาและจัดเลี้ยง

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป