เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2559 และขึ้นปีใหม่ 2560 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559

 

และจัดการสัมมนาบุคคลากรเพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนงานของบริษัท

ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติต่อไป

ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพัทยาพาร์ค ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ

 

ภาพบรรยากาศงานสัมนาและจัดเลี้ยง

 

เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ภายนอกด้านเซลล์วิทยา นารีเวช สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย โดย

พญ. อุบลรัตน์  หทยีช

 

น.พ.อนันต์  กรลักษณ์

นางศิริพร  มีทอง

                เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เพื่อให้การปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี

                คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์        ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิและเซลล์วิทยา

                คุณบวรรักษ์ อภิวัฒนเดช    ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า

                คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ            ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์

                คุณกุลณภา  ศรไชย              หัวหน้างานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 

และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานให้การต้อนรับ

 

 

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

               

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พญาไทนำโดย

นางสาวสุชาดา  สุพรรณพยัคฆ์ และ นางสาวชัญญาณ์ภัช นารอง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชม และ ศึกษาดูงานแผนก  Molecular Diagnostic Laboratory  กรุงเทพพยาธิ-แลป โดยมี

                พล.ตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร                     ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

                นางสาวปิติมล  ล้อมสมบูรณ์                 ผู้ช่วยผู้จัดการ

ให้การต้อนรับ

 


  วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ผู้แทนจากแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

นำโดย

  1. Kanyaorn Chuaboonmee
  2. Chayanit  Srihong
  3. Sudarat    Jeankittimasak

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการของบริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป และปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมี พลตรี คร.เชิดชัย ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป