วันที่ 12 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ประธานกรรมการ, พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คุณบรรจบ ฐิตสุภวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และคุณวิสุทธิ์ สุวินัยชูกิจ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต

 

 

 

          กรุงเทพ พยาธิ-แลป ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ของชมรม รพศ/รพท ประจำปี 2557 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557

 

                   ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร รองประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  และผู้บริหารบริษัท ให้การต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมประกอบด้วย

       คุณกนกวรรณ       เหมาะประสิทธิ์          นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

       คุณวชิรศักดิ์           ภูริสวัสดิ์                 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

       คุณประกายกุล        แสงนาค                 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

 

                กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง New Version ISO 15185 : 2012 และ ISO 15190:2003 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมของบริษัทโดยมี คุณ ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นวิทยากร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ ไวยนันท์ ประธานบริษัทเปิดอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องของบริษัท 70 คน และนักเทคนิคการแพทย์จากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 13 หน่วยงาน จำนวน 28 คน

                เมื่อสิ้นสุดการอบรม พลตรี.ดร.เชิดชัย ชื่อจิตร รองประธานบริษัท และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กล่าวปิดการอบรม

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป