การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2558 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับการประเมิน

ตามระบบ ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 โดยคณะผู้ประเมิน

จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

1. นายมงคล  เจนจิตติกุล         หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

2. ร.ศ. ดร.สนทนา  ศิริตันติกร  ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

3. ร.ศ. ดร.รัชนี  สุวรรณนุรักษ์  ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

4. ร.ศ. สมลักษณ์  วนะวนานต์ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

5. น.ส.ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ผู้สังเกตการณ์

การประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้รับการรับรองให้ขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้น

จากเดิม 131 การทดสอบ เป็น 146 การทดสอบ

แพทย์จากประเทศ เมียนมา เยี่ยมชมกิจการ

Dr. Myo Myo Thwe, Cousultant Physician at Shwe Gon Dine Hospital, Myanmar.

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป

และปรึกษาหารือแนวทางการร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต (วันที่ 10 กันยายน 2558)

หน่วยงานสันติภาพ สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ

วันที่ 3 กันยายน 2558 ผู้แทนจากฝ่ายการแพทย์ หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา (U.S. PEACE CORPS)

นำโดย Dr.Alexander Gonta, Regional Medical Officer และ Dr. Ulrike O. Drame, Regional Medical Officer

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของบริษัท และปรึกษาหารือเรื่องการ

การส่งตัวอย่างส่งตรวจเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม  2557

รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

  1. คุณภาวิณี              หมื่นศรีรา               นักเทคนิคการแพทย์งานเคมีคลินิก
  2. คุณปรัศนี               ดิษระ                     นักเทคนิคการแพทย์งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์
  3. คุณณัฐชา              เภรีฤกษ์                  นักเทคนิคการแพทย์งานภูมิคุ้มกันวิทยา
  4. คุณสมเจตน์           คงศรี                      นักเทคนิคการแพทย์งานภูมิคุ้มกันวิทยา

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยมี พลตรี ดร.เชิดชัย   ชื่นจิตร รองประธานกรรมการและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์   ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา (นอกเวลา)ให้การต้อนรับ

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป