เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านมาตรฐาน ISO 15189  

รางวัลระดับ สุดยอดระดับเพชร

โดย พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

ณ โรงแรมคอนราด เป็นผู้รับมอบรางวัล วันที่ 22 สิงหาคม 2556

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะอาจารย์ นักศึกษา

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 4 กันยายน 2556

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป