Font Size

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะอาจารย์ นักศึกษา

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 4 กันยายน 2556