วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนจาก SRL.Inc. บริษัทเอกชน, ที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์

ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย

  • Mr.Toshi  Keneda

Group meneger

Oversea Business Departments

  • Mr.Kyle  Kai-Yun Fan

Business strategy Devision

  • Mr.Soo  Nogaki

Clinical Testing Service Group

                ได้เข้าเยี่ยมบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท

เพิ่มเติมจากการที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมี

  • ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์

       ประธานกรรมการบริหาร

  • พลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร

       ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  • นายบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์

       ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ร่วมในการประชุม

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2560 และขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

และจัดเลี้ยง ณ The Royal River Hotel ให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน

 

เยี่ยมชมกิจการและเจรจาธุรกิจ

                วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร SML Advanced Medical Laboratory ประเทศเมียนมา นำโดย Mr.Soe Min Latt,

Managing Director;Dr.Thagin Nyunt,Chief Operating Officer;Dr.Myo Myo Thwe , Application manager;

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ;ผู้ประสารงาน และ คณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

และเซลล์วิทยาบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในอนาคตโดยมี

ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์,ประธานกรรมการ ; พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร,ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ

คุณบรรจบ  ฐิตะสุทวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยาให้การต้อนรับ

 

         ซ้อมดับเพลิง

บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด 2 ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่

                                นาย พิศลย์  พยัตชัยกาญจน์

                                นาย สิทธิชัย  สีมาตร

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป