Font Size

         ซ้อมดับเพลิง

บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด 2 ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่

                                นาย พิศลย์  พยัตชัยกาญจน์

                                นาย สิทธิชัย  สีมาตร