Font Size

การสูบบุรี่                               พนักงานไทย 7% สูบบุหรี่

                                                พนักงานในอาเซี่ยน 11% สูบบุหรี่

                                                พนักงานในประเทศออสเตรเลีย 9% สูบบุหรี่

แอลกอฮอล์                            พนักงานไทย 1.2% ดื่มสุรา 14 unit/สัปดาห์

พนักงานในอาเซี่ยน 1.4% และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 15.9% ดื่มสุรา

                                                1 unit                      =              เบียร์ 3.5% 275-300 มิลลิลิตร

=              ไวน์ 12.5% 100 มิลลิลิตร

                                                                                =              วิสกี้ 40% 25 มิลลิลิตร

สุขภาพโดยทั่วไป                  พนักงานไทย 7% เป็นโรคอ้วน (BMI30)

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 17.4 % เป็นโรคอ้วน

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 17.6 % เป็นโรคอ้วน

การนอน                                 พนักงานไทย 45% นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 53 % นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 27 % นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

สุขภาพจิตร                            พนักงานไทย 47% มีความเครียดจากงาน

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 51 % มีความเครียดจากงาน

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 53 % มีความเครียดจากงาน

ข้อมูลจาก : Thailand’s Healthiest workplan by AIA vitality