พิมพ์
Font Size

          ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง มาจากทั้งภายในร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องของพันธุกรรม และจากภายนอกร่างกาย จากวิถีการดำเนินชีวิตและมลพิษที่อยู่รอบตัวในอากาศและในน้ำเป็นต้น

          โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละ 8 หมื่นคน และมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 150,000 คน ข้อมูลทางสถิติพบว่า คนไทยที่อายุถึง 75 ปี จะมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 1 ใน 7 คน ถ้าแยกตามเพศจะพบว่าเพศชายมีโอกาสเป็นมะเร็ง 1 ใน 6 คน และเพศหญิงมีโอกาสเป็นมะเร็ง 1 ใน 8 คน

          โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในคนไทยตามลำดับคือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก อัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด 92-95% ได้แก่มะเร็งตับ มะเร็งปอด 80-90% มะเร็งปากมดลูก 60% มะเร็งลำไส้ 65-60% มะเร็งเต้านม 30-35% มะเร็งเต้านมถ้ามีการรักษาที่ดีจะมีโอกาสหายขาดได้มาก ปกติทุกคนมียีนก่อมะเร็งซ่อนอยู่ในตัว การเกิดโรคมะเร็งมีสาเหตุจากการที่ยีนก่อมะเร็งถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอกให้ออกมาทำงานซึ่งปัจจัยภายนอกนั้นอาจมาจากหลายอย่าง เช่น อาหาร น้ำ อากาศ และการดำเนินชีวิตที่เพิ่มความเสี่ยงต่างๆ

การรักษาโรคมะเร็ง    วิธีหลักๆในปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและการฉายแสง แต่วิธีดังกล่าวนี้ให้ผลดีเฉพาะโรคมะเร็งระยะแรกเท่านั้น และนอกจากวิธีดังกล่าวไม่มีความจำเพาะในการฆ่าเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดผลข้างเคียงมาก แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของการรักษาแบบใหม่ โดยใช้แอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง มีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นความหวังในการรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีในอนาคตอันใกล้