บริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด

กำลังขยายกิจการต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

 

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีหรือปริญญาโทพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมหรือพิษวิทยา

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์หรืออณูพันธุศาสตร์

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านพยาธิชีววิทยาหรือพยาธิวิทยากายวิภาคและเซลล์วิทยา

 

ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อโดยตรงที่ : ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์

ประธานกรรมการบริหาร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 2202   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)