วันพฤหัส ที่ 26 เมษายน 2561 ผู้แทนจาก โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกอบด้วย

  1. นายธนศักดิ์               มีอำพล                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  2. นางสาวอารีย์             นักรบ                    ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  3. นางสาวปุญญาณี        เตรียมการ              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  4. นายชัยยศ                 ระงับภับ                ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  5. นางสาวเนวิกา            พูลสวัสดิ์               ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  6. นางสาวพิมประภา        อเนกนวล              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  7. นางสาวเยาวลักษณ์      สุขบำรุง                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำราญการ
  8. นางการจน์สุดา            เลิศสิทธิ์นนท์         ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ บริษัท และ ปรึกษาหารือระบบการบริหารจัดการ และ การบริการของบริษัท โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานบริหารและ

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ