วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนจาก SRL.Inc. บริษัทเอกชน, ที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์ ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย

Mr.Toshi  Keneda, Group meneger, Oversea Business Departments

Mr.Kyle  Kai-Yun Fan, Business strategy Devision

Mr.Soo  Nogaki, Clinical Testing Service Group

 

ได้เข้าเยี่ยมบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท

เพิ่มเติมจากการที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมี

ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ , ประธานกรรมการบริหาร

พลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร, ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์, ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ร่วมในการประชุม