โดยวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

นายนิรันดร์  สร้อยมะโน

 

นายจีระศักดิ์  เศษอาจ

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561