เรื่อง

Update on ISO 15189:2012 and ISO 15190:2003 และ ISO 19011:2018 (ครั้งที่10)

โดยวิทยากร คุณสุรศักดิ์  หมื่นพล

นักเทคนิคการแพทย์ชำราญการพิเศษ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารกรุงเทพพยาธิ-แลป

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น.