วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะผู้แทนจาก คณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล นำโดย ดร.อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายชันสูตโรคกลางและธนาคารเลือด และคณะประกอบด้วย

 1. คุณมาลา ตรีวัชรีกร                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพอเศษ
 2. คุณวฎากร อาจเอื้อม              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          
 3. คุณปิ่นปินัทธ์ ประสงค์            นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
 4. คุณบุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์      นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 5. คุณสุธิดา แก้วประกาศ            นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 6. คุณวิษณุ เบาใจ                    นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 7. คุณอัศวิน พิมพ์สงเคราะห์       เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
 8. คุณเกรียงศักดิ์ มีพันธ์            นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 9. คุณชะญานิษฐ์ พุทธานุ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 10. คุณสุธาทิพย์ ไข่หนู              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 11. คุณทิพสุคนธ์ ภัทรกรนันท์      นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 12. คุณอรนุช เทียนสุวรรณ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการพิเศษ

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัทและร่วมประชุมปรึกษาหารือการยื่นขอการรับรอง ISO15189 และ ISO15190 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ