การยื่นขอการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการจาก ราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทยและ ISO 15189

          ร.ศ. นายแพทย์ มงคล อุยประเสริฐกุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ของบริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 

          พร้อมๆกันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 15189 ไปด้วยโดยคาดหมายว่าจะได้รับการรับรองจากทั้ง 2 องค์กร ก่อนสิ้นปี 2561 นี้