พิธียกเสาเอกอาคาร BPL 2 ได้ฤกษ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.19 น. โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการฯ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมในพิธี  อาคาร BPL 2 มีระยะเวลาการสร้าง 12 เดือน กำหนดเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2562 เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารหลักของสำนักบริหารและการขยายขอบเขตงานบริการอื่นๆตามแผนงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ Molecular Genetics ,ห้องปฏิบัติการ Environmental Toxicology รวมทั้งแผนงานด้าน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น ส่วนอาคาร BPL 1 ยังคงเป็นอาคารบริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาและห้องประชุมใหญ่ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคือจะมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา ขึ้นอีกแผนกหนึ่งในอาคาร BPL1