วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทประกอบด้วย

ทน.พ.จิรวัฒน์             พันธุ์จำปา              ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พญ.กมลทิพย์        อุณอนันต์             ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ทน.พญ.สุชาดา           ชาวพิจิตร              ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พ.ธนภัทร             อัครปรีดากุล          ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

          โดยมีพลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา และ คณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ