พิธียกเสาเอกอาคาร BPL 2 ได้ฤกษ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.19 น. โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการฯ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมในพิธี  อาคาร BPL 2 มีระยะเวลาการสร้าง 12 เดือน กำหนดเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2562 เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารหลักของสำนักบริหารและการขยายขอบเขตงานบริการอื่นๆตามแผนงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ Molecular Genetics ,ห้องปฏิบัติการ Environmental Toxicology รวมทั้งแผนงานด้าน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น ส่วนอาคาร BPL 1 ยังคงเป็นอาคารบริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาและห้องประชุมใหญ่ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคือจะมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา ขึ้นอีกแผนกหนึ่งในอาคาร BPL1

 

 

 

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทประกอบด้วย

ทน.พ.จิรวัฒน์             พันธุ์จำปา              ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พญ.กมลทิพย์        อุณอนันต์             ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ทน.พญ.สุชาดา           ชาวพิจิตร              ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พ.ธนภัทร             อัครปรีดากุล          ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

          โดยมีพลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา และ คณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

 

วันพฤหัส ที่ 26 เมษายน 2561 ผู้แทนจาก โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกอบด้วย

  1. นายธนศักดิ์               มีอำพล                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  2. นางสาวอารีย์             นักรบ                    ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  3. นางสาวปุญญาณี        เตรียมการ              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  4. นายชัยยศ                 ระงับภับ                ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  5. นางสาวเนวิกา            พูลสวัสดิ์               ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  6. นางสาวพิมประภา        อเนกนวล              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  7. นางสาวเยาวลักษณ์      สุขบำรุง                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำราญการ
  8. นางการจน์สุดา            เลิศสิทธิ์นนท์         ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ บริษัท และ ปรึกษาหารือระบบการบริหารจัดการ และ การบริการของบริษัท โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานบริหารและ

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ 

 

เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2561

บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนจาก SRL.Inc. บริษัทเอกชน, ที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์ ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย

Mr.Toshi  Keneda, Group meneger, Oversea Business Departments

Mr.Kyle  Kai-Yun Fan, Business strategy Devision

Mr.Soo  Nogaki, Clinical Testing Service Group

 

ได้เข้าเยี่ยมบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท

เพิ่มเติมจากการที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมี

ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ , ประธานกรรมการบริหาร

พลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร, ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์, ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ร่วมในการประชุม

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2560 และขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

และจัดเลี้ยง ณ The Royal River Hotel ให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร SML Advanced Medical Laboratory ประเทศเมียนมา นำโดย 

Mr.Soe Min Latt, Managing Director

Dr.Thagin Nyunt, Chief Operating Officer

Dr.Myo Myo Thwe , Application manager

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ;ผู้ประสานงาน และ คณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

และเซลล์วิทยาบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในอนาคตโดยมี

ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์,ประธานกรรมการ ; พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร,ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ

คุณบรรจบ  ฐิตะสุทวัฒน์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยาให้การต้อนรับ

 

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด 2 ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่

นาย พิศลย์  พยัตชัยกาญจน์

นาย สิทธิชัย  สีมาตร

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นำโดย

คุณ อัญชลี  คนดี                  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

คุณ สุภาพ  พวงมณี              หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และ เซลล์วิทยา โดยมีพลตรี ดร. เชิดชัย  ชื่นจิตร รองประธานกรรมการ

และ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุป การดำเนินงานของ บริษัท และ แผนการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

และตอบข้อซักถามต่างๆ