วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะผู้แทนจาก คณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล นำโดย ดร.อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายชันสูตโรคกลางและธนาคารเลือด และคณะประกอบด้วย

 1. คุณมาลา ตรีวัชรีกร                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพอเศษ
 2. คุณวฎากร อาจเอื้อม              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          
 3. คุณปิ่นปินัทธ์ ประสงค์            นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
 4. คุณบุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์      นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 5. คุณสุธิดา แก้วประกาศ            นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 6. คุณวิษณุ เบาใจ                    นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 7. คุณอัศวิน พิมพ์สงเคราะห์       เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
 8. คุณเกรียงศักดิ์ มีพันธ์            นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 9. คุณชะญานิษฐ์ พุทธานุ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 10. คุณสุธาทิพย์ ไข่หนู              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 11. คุณทิพสุคนธ์ ภัทรกรนันท์      นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 12. คุณอรนุช เทียนสุวรรณ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการพิเศษ

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัทและร่วมประชุมปรึกษาหารือการยื่นขอการรับรอง ISO15189 และ ISO15190 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

 

 

          บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด ได้รับรางวัล คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้าน พยาธิวิทยาคลินิก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดงานและเป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล ห้องแมจิก 3 กรุงเทพฯ

 

 

การยื่นขอการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการจาก ราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทยและ ISO 15189

          ร.ศ. นายแพทย์ มงคล อุยประเสริฐกุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ของบริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 

          พร้อมๆกันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 15189 ไปด้วยโดยคาดหมายว่าจะได้รับการรับรองจากทั้ง 2 องค์กร ก่อนสิ้นปี 2561 นี้

 

 

          พิธียกเสาเอกอาคาร BPL 2 ได้ฤกษ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.19 น. โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการฯ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมในพิธี  อาคาร BPL 2 มีระยะเวลาการสร้าง 12 เดือน กำหนดเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2562 เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารหลักของสำนักบริหารและการขยายขอบเขตงานบริการอื่นๆตามแผนงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ Molecular Genetics ,ห้องปฏิบัติการ Environmental Toxicology รวมทั้งแผนงานด้าน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น ส่วนอาคาร BPL 1 ยังคงเป็นอาคารบริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาและห้องประชุมใหญ่ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคือจะมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา ขึ้นอีกแผนกหนึ่งในอาคาร BPL1

 

 

 

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทประกอบด้วย

ทน.พ.จิรวัฒน์             พันธุ์จำปา              ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พญ.กมลทิพย์        อุณอนันต์             ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ทน.พญ.สุชาดา           ชาวพิจิตร              ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พ.ธนภัทร             อัครปรีดากุล          ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

          โดยมีพลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา และ คณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ

 

 

 

วันพฤหัส ที่ 26 เมษายน 2561 ผู้แทนจาก โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกอบด้วย

 1. นายธนศักดิ์               มีอำพล                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 2. นางสาวอารีย์             นักรบ                    ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 3. นางสาวปุญญาณี        เตรียมการ              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 4. นายชัยยศ                 ระงับภับ                ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 5. นางสาวเนวิกา            พูลสวัสดิ์               ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 6. นางสาวพิมประภา        อเนกนวล              ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 7. นางสาวเยาวลักษณ์      สุขบำรุง                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำราญการ
 8. นางการจน์สุดา            เลิศสิทธิ์นนท์         ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ บริษัท และ ปรึกษาหารือระบบการบริหารจัดการ และ การบริการของบริษัท โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานบริหารและ

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ 

 

เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2561

บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนจาก SRL.Inc. บริษัทเอกชน, ที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์ ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย

Mr.Toshi  Keneda, Group meneger, Oversea Business Departments

Mr.Kyle  Kai-Yun Fan, Business strategy Devision

Mr.Soo  Nogaki, Clinical Testing Service Group

 

ได้เข้าเยี่ยมบริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท

เพิ่มเติมจากการที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมี

ศ.ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ , ประธานกรรมการบริหาร

พลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร, ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์, ผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

ร่วมในการประชุม

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2560 และขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

และจัดเลี้ยง ณ The Royal River Hotel ให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน