บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป ได้จัดให้มีงานทำบุญเลี้ยงพระ และ สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเช้า   มีการทำบุญเลี้ยงพระแลกเปลี่ยนของขวัญพนักงาน และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท

ช่วงค่ำ    จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องนทีทอง โรงแรม รอยัลริเวอร์ มีการแสดงของพนักงานแผนกต่างๆ จับสลากรับของขวัญปีใหม่จากผู้บริหาร และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

 

 

          บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป ได้รับการรับรองระบบบริการคุณภาพ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2563

โดยวิทยากรจาก บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

นายนิรันดร์  สร้อยมะโน

 

นายจีระศักดิ์  เศษอาจ

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

เรื่อง

Update on ISO 15189:2012 and ISO 15190:2003 และ ISO 19011:2018 (ครั้งที่10)

โดยวิทยากร คุณสุรศักดิ์  หมื่นพล

นักเทคนิคการแพทย์ชำราญการพิเศษ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารกรุงเทพพยาธิ-แลป

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น.

 

 

 

                วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะผู้แทนจาก คณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล นำโดย ดร.อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายชันสูตโรคกลางและธนาคารเลือด และคณะประกอบด้วย

 1. คุณมาลา ตรีวัชรีกร                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพอเศษ
 2. คุณวฎากร อาจเอื้อม              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          
 3. คุณปิ่นปินัทธ์ ประสงค์            นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
 4. คุณบุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์      นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 5. คุณสุธิดา แก้วประกาศ            นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 6. คุณวิษณุ เบาใจ                    นัคเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 7. คุณอัศวิน พิมพ์สงเคราะห์       เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
 8. คุณเกรียงศักดิ์ มีพันธ์            นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 9. คุณชะญานิษฐ์ พุทธานุ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 10. คุณสุธาทิพย์ ไข่หนู              นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 11. คุณทิพสุคนธ์ ภัทรกรนันท์      นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 12. คุณอรนุช เทียนสุวรรณ          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการพิเศษ

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัทและร่วมประชุมปรึกษาหารือการยื่นขอการรับรอง ISO15189 และ ISO15190 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการบริษัท และ พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

 

 

          บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด ได้รับรางวัล คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้าน พยาธิวิทยาคลินิก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดงานและเป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล ห้องแมจิก 3 กรุงเทพฯ

 

 

การยื่นขอการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการจาก ราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทยและ ISO 15189

          ร.ศ. นายแพทย์ มงคล อุยประเสริฐกุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ของบริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 

          พร้อมๆกันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 15189 ไปด้วยโดยคาดหมายว่าจะได้รับการรับรองจากทั้ง 2 องค์กร ก่อนสิ้นปี 2561 นี้

 

 

          พิธียกเสาเอกอาคาร BPL 2 ได้ฤกษ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.19 น. โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์  ประธานกรรมการฯ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมในพิธี  อาคาร BPL 2 มีระยะเวลาการสร้าง 12 เดือน กำหนดเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2562 เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารหลักของสำนักบริหารและการขยายขอบเขตงานบริการอื่นๆตามแผนงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ Molecular Genetics ,ห้องปฏิบัติการ Environmental Toxicology รวมทั้งแผนงานด้าน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นต้น ส่วนอาคาร BPL 1 ยังคงเป็นอาคารบริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาและห้องประชุมใหญ่ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคือจะมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา ขึ้นอีกแผนกหนึ่งในอาคาร BPL1

 

 

 

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทประกอบด้วย

ทน.พ.จิรวัฒน์             พันธุ์จำปา              ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พญ.กมลทิพย์        อุณอนันต์             ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ทน.พญ.สุชาดา           ชาวพิจิตร              ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ทน.พ.ธนภัทร             อัครปรีดากุล          ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

          โดยมีพลตรี ดร. เชิตชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา และ คณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ