กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณะสุขรายงานผลสำรวจสารพิษตกค้างใน ผัก และผลไม้สด ปี 2561 โดย

กระทรวงเกษตรเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ทั้งหมด 41 ชนิด โดยเก็บจากฟาร์มโรงคัดบรรจุและจัดจำหน่ายทั้งหมด 7,054 ตัวอย่าง พบว่าผ่านมาตรฐาน 88.8% ไม่ผ่าน  11.2%

กระทรวงสาธารณะสุขเก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุผักผลไม้ทั้งหมด 715 ตัวอย่าง พบผ่านเกณมาตรฐาน 85.6%

นอกจากนั้นผลสำรวจยังพบว่า

  • ตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้าผ่านเกณมาตรฐาน 86.4% ตลาดค้าส่งและตลาดสดผ่านเกณมาตรฐาน 64.9%
  • ผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณมาตรฐาน 100% มี 6 ชนิด ได้แก่มันฝรั่ง หน่อไม้ มังคุด ผักกาดขาว ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน
  • ผักและผลไม้สดที่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 6 อันดับ ได้แก่พริก ถั่วฝักยาว คะน้า ส้ม มะเขือ มะเขือเทศ