แพทย์   $ 195,842
ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม  $ 146,412
เภสัชกร $ 127,120
สถาปนิก $ 115,944
ผู้จัดการพัฒนาซอฟแวร์ $ 108,875
วิศวกรซอฟแวร์ $ 107,479