เราอาจคิดกันว่าวัณโรคได้หมดไปจากประเทศไทยแล้ว แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้น องค์การอนามัยโลกยังจัดประเทศไทยอยู่ 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค มีรายงานว่าคนไทยประมาณ 20 ล้านคน มีเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในร่างกายพร้อมที่จะแสดงอาการของโรคเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถควบคุมเชื้อวัณโรคได้ แต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เกิดขึ้น 120,000 คน เสียชีวิตปีละ 12,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการรักษาประมาณ 80,000 คน อีก 40,000 คน ไม่ได้รับการรักษากลายเป็นพาหะแพร่โรคไปสู่ชุมชน และสังคม เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 14,000 คน เสียชีวิตปีละ 12,000 คน  ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไม่เกิน 60 %

          การรักษาวัณโรคผู้ป่วยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน จนหายขาด ปัจจุบันรัฐบาลให้การรักษาฟรีทั้งค่ารักษาและค่ายา ผู้ป่วยที่ขาดยาหรือกินยาไม่สม่ำเสมอจะทำให้เชื้อดื้อยาจะต้องรักษานานขึ้นละต้องใช้ยาที่มีราคาแพงมากขึ้นค่ารักษาจะเพิ่มขึ้นจากไม่กี่พันบาทต่อรายเป็นหลายแสนบาทต่อราย