ผลการสำรวจประชากรมากกว่า 2 ล้านคน อายุ 42-77 ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างประชากรที่แต่งงานมีครอบครัวและประชากรที่เป็นโสด อย่าร้างและเป็นหม้าย พบว่าประชากรที่ไม่แต่งงานมีโอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน (Cardiovascular disease) สูงกว่าผู้แต่งงานอยู่เป็นครอบครัว 42% และเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดอื่นๆ (Coronary heart disease) 16% ในจำนวนประชากรที่ศึกษาพบว่าโอกาสเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดอื่นๆ 42% และเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Stroke) 55%

          ในจำนวนนี้พบว่า 4 ใน 5 ของความเสี่ยงการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เป็นผู้ชาย ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่และมีโรคเบาหวาน นอกเหนือจากนี้แต่งงานอยู่เป็นคู่จะมีสภาวะทางอารมดีกว่าผู้อยู่เป็นโสดและมีโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) น้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด