ข้อมูลปัจจุบันเรารู้แน่ชัดว่าไวรัส HPV เป็นสาเหตุการเกิด มะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 99 สอดคล้องกับการรายงานผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ The journal of american medical association เมื่อเร็วๆนี้พบว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV มีความไวและแม่นยำในการค้นหาร่องรอยเริ่มแรกก่อนการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดีกว่าการตรวจ PAP smear ที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันจึงเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้การตรวจเชื้อไวรัส HPV จะถูกนำมาใช้แทนการตรวจ PAP smear ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจยุ่งยากมากกว่าและต้องการผู้ตรวจที่มีทักษะและมีความชำนาญค่อนข้างสูง