1. ผักอินทรีย์ หรือผักออร์แกนิก

- ไม่ใช้เมล็ดตัดแต่งพันธุกรรม

- ปลูกในพื้นที่ไม่ใช้สารเคมีไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ใช้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชที่สกัดจากธรรมชาติ

2. ผักไร้สารพิษ

- ไม่ใช้สารเคมีเป็นปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืช

- ปลูกในพื้นที่ไม่ใช้สารเคมีไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ใช้เมล็ดพันธ์ได้ทุกชนิด

3. ผักปลอดสารพิษ

- ใช้สารเคมีที่ไม่เป็นสารต้องห้าม และไม่มีฤทธิ์ตกค้าง

- ใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้

- งดใช้สารเคมีเมื่อใกล้เก็บผลผลิต จึงอาจมีสารเคมีปนเปื้อนบ้างเล็กน้อย

4. ผักทั่วไป

- ใช้ปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืชโดยสารเคมีทั่วไปโดยไม่มีการควบคุม

- มีสารพิษตกค้างในผลผลิตปริมาณสูงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ