ชาย                      หญิง                    รวม

  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด                                         1,500,000             2,600,000          4,100,000
  2. โรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ                              700,000             1,600,000          2,300,000
  3. โรคเรื้อรังของระบบหายใจ                                          800,000             1,000,000          1,800,000
  4. โรคความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ                    500,000                900,000          1,400,000
  5. โรคประจำตัวอื่นๆ                                                    300,000                400,000             700,000

     ที่น่าสังเกตคือ หญิงมีจำนวนผู้เจ็บป่วยสูงกว่าชาย แต่อายุเฉลี่ยของชายกลับน้อยกว่าหญิงซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า หญิงเอาใจใส่ต่อสุขภาพมากกว่าชาย