การตรวจ Pap Smear ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจหาร่องรอยของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรกมานานหลายสิบปีแต่เมื่อเร็วๆนี้มีการพบว่า การติดเชื้อไวรัส HPV โดยเฉพาะ HPV16 และ HPV18 เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีกว่า 99% จึงได้มีการพัฒนาการตรวจร่องรอยการเกิดเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจหาไวรัส HPV จนได้ผลดี และ ผลจากการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการพบว่าการตรวจหาไวรัส HPV มีความไวและความแม่นยำในการตรวจหาโรคมะเร็งปากมะลูกระยะแรกได้ดี กว่าการตรวจ PAP Smear ดังนั้นในระยะเวลาอันใกล้การตรวจหาไวรัส HPV น่าจะนำมาใช้แทนการตรวจ PAP Smear มากขึ้น จากปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะทำทั้ง 2 อย่างควบกับไปทำให้ผู้ป่วยต้องจ่ายค่าตรวจโดยไม่จำเป็น