วิตามิน D ถูกสร้างใต้ผิวหนังเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์ วิตามิน D ร่วมกับแคลเซี่ยม ช่วยทำให้กระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อแข็งแรง อย่างไรก็ตามการได้รับแสงแดดโดยตรงมากเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะผิวหนังไหม้จากแสงแดดไปจนถึงอาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนัง (melanoma) ได้ จากการวิจัยพบว่ามะเร็งผิวหนังควบคุมด้วยยีนที่จะกระตุ้นให้เกิดภาวะผิวไหม้และนำไปสู่โรคมะเร็งผิวหนังดังนั้นบทบาทของยีน ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปว่ามีส่วนในการทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอย่างไร

            ขณะที่เราทราบว่าแสงแดดอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง แต่แสงแดดก็เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างวิตามิน D ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผลจากการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นพบว่าในจำนวนผู้ที่เป็นอาสาสมัครกว่า 30,000 คน ที่ติดตามนาน 16 ปี มีประมาณ 10 % เกิดเป็นโรคมะเร็งและพบว่าผู้ที่มีระดับวิตามิน D สูงมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลดลง 20% โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับมีความเสี่ยงลดลงถึง 50% และไม่พบว่าผู้ที่มีระดับวิตามิน D สูงมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งแต่อย่างใด

            ข้อมูลจากการศึกษายังพบว่าผู้ที่มีระดับวิตามิน D ต่ำมีความเสี่ยงต่อหลายโรค อาทิเช่น โรคกระดูกเปราะ โรคหัวใจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคเบาหวาน โรคเครียด และโรคอัลไซเมอร์เป็นต้น